Odpowiedź: odprawa emerytalna staje się wymagalna w dacie przejścia pracownika na emeryturę. Wypłacenie pracownikowi należnej mu odprawy z opóźnieniem uznać należy jako sprzeczne z prawem. Pracodawca naraża się w ten sposób na ryzyko skierowania przez pracownika roszczenia o zapłatę odsetek za zwłokę w zapłacie, a także pociągnięcia do odpowiedzialności wykroczeniowej.

Uzasadnienie: w świetle art. 921 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi po spełnieniu dwóch przesłanek, a mianowicie nabycia prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. Samo nabycie prawa do tych świadczeń nie wystarcza do przejścia na emeryturę lub rentę, gdyż konieczne jest przyznanie jednego z tych świadczeń przez organ rentowy. Jednocześnie samo przyznanie świadczenia nie jest równoznaczne z przejściem na emeryturę lub rentę, gdyż niezbędne jest rozwiązanie stosunku pracy.

Z istoty roszczenia o odprawę emerytalną wynika, że staje się ona wymagalna w dacie przejścia na emeryturę (wyrok SN z dnia 2 października 1990 r., I PR 284/90, PiŻ 1991, nr 7, poz. 15). Za datę przejścia na emeryturę lub rentę należy uważać natomiast albo datę rozwiązania stosunku pracy po uprzednim przyznaniu pracownikowi jednego z tych świadczeń (ustaleniu do nich prawa), albo datę przyznania świadczenia, jeżeli nastąpiło ono po rozwiązaniu stosunku pracy na wniosek złożony w czasie zatrudnienia (U. Jackowiak (red.), M. Piankowski, J. Stelina, W. Uziak, A. Wypych-Żywicka, M. Zieleniecki, Kodeks pracy z komentarzem, Fundacja Gospodarcza, 2004, wyd. IV). Należy jednak mieć na uwadze pogląd wyrażony przez SN w wyroku z dnia 9 kwietnia 1998 r., I PKN 508/97, OSN 1999, nr 8, poz. 267; zgodnie z którym roszczenie o zapłatę odprawy emerytalnej jest wymagalne od dnia rozwiązania stosunku pracy, także wtedy, gdy orzeczenie przyznające emeryturę zostało wydane później.

Późniejsza wypłata odprawy emerytalnej niedopuszczalna

Jeśli chodzi o wypłatę należnej pracownikowi odprawy emerytalnej z opóźnieniem, to zdaniem autorki uznać ją trzeba za niedopuszczalną – nie ma tu znaczenia zgoda pracownika, którą ocenić należałoby jako sprzeczną z prawem. Odprawa emerytalna jest świadczeniem jednorazowym, w całości wymagalnym w dacie przejścia pracownika na emeryturę. Dodać należy, że w związku z brakiem terminowej wypłaty należnej pracownikowi odprawy przysługuje mu wobec pracodawcy roszczenie o zapłatę odsetek za zwłokę w zapłacie. Nadto, brak terminowej wypłaty świadczenia pracowniczego stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożonym karą grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł (art. 282 § 1 pkt 1 k.p.).