Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Prezes GUS w komunikacie z 9 sierpnia 2013 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2013 r. wyniosło 3612,51 zł. Było ono niższe o 127,54 zł od przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2013 r., które wynosiło 3740,05 zł.
Ustalane na jego podstawie wynagrodzenie pracowników młodocianych będzie więc od 1 września 2013 r. niższe i będzie wynosiło:
1) w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4%) – 144,50 zł,
2) w drugim roku nauki (nie mniej niż 5%) – 180,63 zł,
3) w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6%) – 216,75 zł.
Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 1 września do 30 listopada 2013 r. będzie wynosiła:
1) w pierwszym roku nauki:
- ubezpieczenie emerytalne – 14,10 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),
- ubezpieczenie rentowe - 9,39 zł (płatnik), 2,17 zł (ubezpieczony),
- ubezpieczenie chorobowe - 3,54 (ubezpieczony),
2) w drugim roku nauki:
- ubezpieczenie emerytalne – 17,63 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),
- ubezpieczenie rentowe - 11,74 zł (płatnik), 2,71 zł (ubezpieczony),
- ubezpieczenie chorobowe - 4,43 (ubezpieczony),
3) w trzecim roku nauki:
- ubezpieczenie emerytalne – 21,15 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),
- ubezpieczenie rentowe – 14,09 zł (płatnik), 3,25 zł (ubezpieczony),

- ubezpieczenie chorobowe - 5,31 (ubezpieczony).