Renta socjalna ulega zawieszeniu, w przypadku gdy osoba uprawniona osiągnęła przychód w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych.

Prezes GUS w komunikacie z 9 sierpnia 2012 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2012 r. wyniosło 3496,82 zł. Było ono niższe o 149,27 zł od przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2012 r., które wynosiło 3646,09 zł.
Od 1 września do 30 listopada 2012 r. kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia będzie wynosiła 2447,80 zł. To o 104,5 zł mniej niż w sierpniu.
W okresie od 1 czerwca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. kwota ta wynosiła 2552,30 zł.
 
Źródło: www.stat.gov.pl