Zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656) – dalej u.e.p. od dnia 1 stycznia 2010 r. pracodawcy będą zobowiązani odprowadzać składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracownika urodzonego po dniu 31 grudnia 1948 r. i wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub charakterze.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 3 ust. 1 u.e.p. przez prace w szczególnych warunkach rozumie się prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku. Natomiast według art. 3 ust. 3 u.e.p. za prace o szczególnym charakterze uważa się prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 u.e.p. podstawa wymiaru składki na FEP jest taka sama jak składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Oznacza to, że podstawą wymiaru składki na FEP za dany miesiąc stanowi przychód osiągnięty lub postawiony do dyspozycji pracownika w danym miesiącu bez względu na to, za jaki okres przysługuje. W konsekwencji nowa składka powinna być odprowadzona także od wynagrodzenia za grudzień 2009 r. oraz innych wypłat (nagrody roczne, trzynastki) za poprzednie okresy, jeżeli tylko zostały one wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika po 31 grudnia 2009 r.

Źródło: Rzeczpospolita, 4 grudnia 2009 r., Magdalena Januszewska