Od marca wzrasta wysokość kwot przychodu, których przekroczenie powoduje zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty.

Wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej. Świadczenie ulega zmniejszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS. Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu.

W dniu 27 lutego 2012 r. w Mon. Pol. poz. 100 został ogłoszony komunikat, w którym Prezes ZUS określił, iż od dnia 1 marca 2012 r. kwota przychodu odpowiadająca:

1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2011 r. wynosi 2510,80 zł (osiągnięcie tej kwoty powoduje zmniejszenie emerytury lub renty);

2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2011 r. wynosi 4662,80 zł (osiągnięcie tej kwoty powoduje zawieszenie emerytury lub renty).

Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent od 1 marca 2012 r. wynoszą:

1) 528,00 zł – dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

2) 396,03 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

3) 448,83 zł – dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Źródło: , stan z dnia 28 lutego 2012 r.

 

Data publikacji: 28 lutego 2012 r.