Od grudnia wzrośnie wysokość kwot przychodu, których przekroczenie powoduje zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej. Świadczenie ulega zmniejszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu.

Prezes GUS w komunikacie z dnia 10 listopada 2016 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2016 r. wyniosło 4055,04 zł. Jest ono wyższe o 35,96 zł od przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2016 r., które wynosiło 4019,08 zł.

W związku z tym kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia od 1 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2017 r. będzie wynosiła 2838,60 zł (do 30 listopada kwota ta wynosi 2813,40 zł), natomiast kwota przychodu odpowiadająca 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia będzie wynosiła 5271,60 zł (do 30 listopada 5224,90 zł).

Źródło: www.monitorpolski.gov.pl, stan z dnia 22 listopada 2016 r.