Zmiana ma związek z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym 10 lipca 2014 r. traci moc obowiązujący od 1 stycznia 2012 r. niekonstytucyjny przepis ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Uzależniał on stosowanie skróconego czasu pracy osób znacznie i umiarkowanie niepełnosprawnych od uzyskania zaświadczenia lekarskiego.

Według Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oznacza to, że od czwartku wraca stan prawny, obowiązujący przed 1 stycznia 2012 r., kiedy to czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym i umiarkowanym z mocy prawa nie mógł przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Oznacza to, że pracownicy ci nie będą już musieli dokonywać specjalnych badan i przedkładać zaświadczeń o celowości stosowania krótszego czasu pracy.

"Natomiast zaświadczenia przedłożone, które nie wygasły ze względu na upływ terminu obowiązywania w nich wskazany, przestaną wywierać skutki prawne" - wyjaśnia Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Biuro pełnomocnika podkreśla, że od 10 lipca osoby niepełnosprawne mogą korzystać z siedmiogodzinnego czasu pracy bez wymogu uzyskiwania zaświadczeń lekarskich, mimo że w tym dniu nie wejdzie jeszcze w życie rządowa nowelizacja ustawy, realizująca wyrok TK.

Ustawę w trybie pilnym uchwalono 10 czerwca, a 20 czerwca podpisał ją prezydent. 1 lipca ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw i zgodnie z postanowieniem parlamentu nowela wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, a więc 16 lipca 2014 r.

Rządowa nowelizacja stanowiąca wprost wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie dokonuje innych zmian w zakresie czasu pracy osób niepełnosprawnych.

Niepełnosprawnych pracowników nadal dotyczyć będzie zakaz pracy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych (poza wskazanymi w ustawie wyjątkami).

Jak przypomina Biuro Pełnomocnika Rządu skrócone normy czasu pracy niepełnosprawnych nie mają zastosowania "do osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu, jak też do osób, które na swój wniosek, za zgodą odpowiedniego lekarza, zrezygnowały z ochrony przewidzianej przepisami art. 15 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych".

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca zobowiązany jest poinformować swoich niepełnosprawnych pracowników o zachodzących 10 lipca zmianach.

"Pracodawca musi również pamiętać, że w przypadku gdy umowa o pracę zawarta z pracownikiem niepełnosprawnym wskazuje wprost normy czasu pracy, może zaistnieć konieczność jej zmiany w tym zakresie" - przypomina Biuro pełnomocnika.

(PAP)