Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2015 r. renta socjalna zostanie zawieszona, jeżeli osoba pobierająca tę rentę osiągnie przychód w kwocie 2838,50 zł. To o 78,60 zł więcej niż w maju.

Renta socjalna ulega zawieszeniu w przypadku gdy osoba uprawniona osiągnęła przychód w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych.

Prezes GUS w komunikacie z 12 maja 2015 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2015 r. wyniosło 4054,89 zł. Jest ono wyższe o 112,22 zł od przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2014 r., które wynosiło 3942,67 zł.

Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2015 r. kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia będzie wynosiła 2838,50 zł. To o 78,60 zł więcej niż w maju.

W okresie od 1 marca do 31 maja 2015 r. kwota ta wynosiła 2759,90 zł.

Źródło: www.stat.gov.pl, stan z dnia 15 maja 2015 r.