22 lutego 2016 r. miała miejsce zmiana dotycząca umów terminowych. Zgodnie z nowelizacją, przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umów o pracę na czas określony trwających w dniu 22 lutego 2016 r., których wypowiedzenie następuje począwszy od 22 lutego 2016 r., nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy przypadających przed 22 lutego 2016 r. W związku z tym od 21 sierpnia 2016 r. obowiązuje 1-miesięczny okres wypowiedzenia, minął bowiem 6-miesięczny okres zatrudnienia liczony od 22 lutego 2016 r. Istotne jest przy tym, że do okresu pracy, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia, wlicza się również okres zatrudnienia przypadający na okres wypowiedzenia umowy.
 
Stosownie do art. 36 k.p. długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony uzależniony jest od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi:
- 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
- 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
- 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
 
 
Przy czym, zgodnie z art. 16 ustawy dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1220), przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umów o pracę na czas określony trwających w dniu 22 lutego 2016 r., których wypowiedzenie następuje począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy przypadających przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej. Zatem - ustalając długość okresu wypowiedzenia omawianej umowy - należy uwzględnić okres zatrudnienia od dnia 22 lutego 2016 r. Ponadto, do okresu pracy, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia, wliczamy również okres zatrudnienia przypadający na okres wypowiedzenia umowy. Tak uznał w uchwale z 4 kwietnia 1979 r. Sąd Najwyższy (I PZP 33/78, OSNC 1979/10/188). Oznacza to, że pracodawca, ustalając długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, nie powinien uwzględniać tylko okresu zatrudnienia trwającego do czasu wręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Powinien również wziąć pod uwagę okres zatrudnienia przypadający w okresie wypowiedzenia.
 
Tym samym, w omawianym przypadku pracodawca powinien zastosować 1-miesięczny okres wypowiedzenia, mimo że w dniu wręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy. Wynika to z faktu, że w okresie wypowiedzenia pracownik osiągnie staż pracy wynoszący co najmniej 6 miesięcy uprawniający go do 1-miesięcznego wypowiedzenia.
 
W konsekwencji, umowa o pracę rozwiąże się w dniu 30 września. Przypomnijmy, że obliczając okres wypowiedzenia, w przypadku okresów wypowiedzenia obejmujących miesiąc lub ich wielokrotność, bieg okresu wypowiedzenia zawsze rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało pracownikowi wręczone wypowiedzenie. Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach zawsze kończy się z końcem miesiąca (art. 30 § 21 k.p.).