Cudzoziemcy mogą wykonywać pracę w Polsce, jeśli posiadają zezwolenie na pracę (chyba, że na mocy przepisów szczególnych nie potrzebują takiego zezwolenia) oraz przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumentem uprawniającym do pobytu na terytorium Polski może być ważna wiza (np. wiza krajowa - symbol C) lub wiza Schengen- symbol D) lub zezwolenie pobytowe (i wydana na jego podstawie karta pobytu). Jeśli pracodawca będzie chciał zatrudnić cudzoziemca, będzie musiał sprawdzić – przed podjęciem pracy przez cudzoziemca, czy posiada on ważny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zrobić kopię tego dokumentu i przechowywać ją przez cały okres świadczenia pracy przez cudzoziemca. Obowiązki dotyczą wszystkich podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło). Jeśli pracodawca już zatrudnia cudzoziemca w dniu 21 lipca 2012 r. (tj. w dniu wejścia w życie ustawy), to ma 45 dni na uzupełnienie dokumentacji o kopię dokumentu pobytowego tego cudzoziemca (tj. do 4 września). Wypełnienie ww. obowiązków oraz zgłoszenie cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych (o ile jest to wymagane) umożliwia uwolnienie się od kary za zatrudnianie nielegalnie przebywającego cudzoziemca. Powierzanie pracy cudzoziemcom przebywającym w naszym kraju bez ważnego dokumentu będzie karalne. Wykroczenie zagrożone karą grzywny nie niższą niż 3000 zł popełni pracodawca, który zatrudni cudzoziemca nie mającego ważnego dokumentu. Karą do 10.000 zł zagrożone będzie uporczywe powierzanie pracy nielegalnemu cudzoziemcowi, gdy nie ma ona związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przestępstwem będzie również powierzanie pracy nielegalnemu imigrantowi w związku z prowadzoną działalnością lub zatrudnianie wielu cudzoziemców w tym samym czasie. Będzie za to groziła grzywna lub nawet kara ograniczenia wolności.

Źródło: www.mppis.gov.pl 

Chcesz wiedzieć więcej? Masz pytania? 
Nie czekaj- z nami poznasz wszystkie odpowiedzi!