Tak wynika z ogłoszonego 9 września br. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dotychczas możliwe jest lokowanie nadwyżek finansowych FUS w bankach, które posiadają fundusze własne w wysokości co najmniej 100 mln euro. Zmiana rozszerzy więc grono banków, w których nadwyżki takie mogłyby być lokowane.
Rozporządzenie wprowadza dodatkowe kryterium uzależniające dopuszczalny maksymalny limit lokat od kondycji finansowej banku, czyli współczynnik wypłacalności. Współczynnik wypłacalności banku, w którym dokonywane będą lokaty nadwyżek, musi wynosić co najmniej 8%. W przypadku banków których współczynnik ten jest mniejszy od 10%, maksymalną dopuszczalną kwotę lokaty korygować się będzie arbitralnie ustalonym mnożnikiem 0,5, natomiast jeśli będzie wynosić co najmniej 10%, kwotę lokaty korygować się będzie również arbitralnie ustalonym mnożnikiem 0,8. Natomiast jeśli współczynnik ten jest większy od 12%, maksymalna kwota możliwa do ulokowania jest równa kwocie limitu wynikającego wyłącznie z poziomu funduszy własnych banku.
Rozporządzenie wejdzie w życie 1 października 2013 r.