Co się zmieni?
Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wzrośnie:

- o 92 zł do 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej;

- o 58 zł do 514 zł dla osoby w rodzinie

Czytaj: Przekroczenie progu dochodowego nie pozbawi świadczeń rodzinnych

Dzięki temu więcej osób potrzebujących uzyska dostęp do świadczeń. 
 
Podwyższone zostaną także same świadczenia:
- maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
- wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł;
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie się, kontynuowanie nauki i do zagospodarowania w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł na 1 722 zł;
- świadczenie na utrzymanie i pokrycie wydatków na naukę języka polskiego do cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy wzrośnie z 1 260 zł do 1 335 zł;