Norma zawarta w art. 3 ustawy o zw. zaw. znajduje swoje uszczegółowienie w treści art. 32 tejże ustawy, zgodnie z którym pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z:

1) imiennie wskazanym członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej,

2) imiennie wskazanymi innymi pracownikami będącymi członkami zakładowej organizacji związkowej upoważnionymi do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,

3) imiennie wskazanymi uchwałą komitetu założycielskiego jego członkami oraz

4) pracownikami pełniącymi z wyboru funkcje związkowe poza zakładową organizacją związkową, korzystającymi u pracodawcy z urlopu bezpłatnego lub ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.

Podmiotami uprawnionymi do udzielenia zgody są:

- zarząd zakładowej organizacji związkowej w sprawach jego członków oraz innych pracowników będących członkami danej organizacji uprawnionymi do reprezentowania jej wobec pracodawcy;

- komitet założycielski zakładowej organizacji związkowej w sprawach członków komitetu założycielskiego;

- właściwy statutowo organ pozazakładowej organizacji związkowej, w której pracownik pełni bądź pełnił funkcję z wyboru.

Organy lub osoby uprawnione do reprezentowania zakładowej organizacji związkowej wobec pracodawcy, powinny być określone w statucie związku zawodowego, którego postanowienia w tym względzie stanowią podstawę szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy wskazanej grupy pracowników. Przepis art. 32 ust. 3 i 4 ustawy o zw. zaw. limituje liczebność chronionych związkowców.

Do czasu, dopóki właściwy organ zakładowej organizacji związkowej nie wskaże chronionych działaczy związkowych, ochrona trwałości stosunku pracy przysługuje przewodniczącemu zakładowej organizacji związkowej bądź przewodniczącemu komitetu założycielskiego. Jeżeli organizacja związkowa nie jest reprezentatywna w rozumieniu przepisu art. 24125a k.p., szczególna ochrona trwałości stosunku pracy przysługuje tylko jednemu pracownikowi, imiennie wskazanemu uchwałą zarządu tej organizacji.

Ochrona trwałości stosunku pracy przysługuje przez okres określony uchwałą zarządu