Dnia 27 stycznia br. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy odbyło się posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. W trakcie obrad omówiono stan bezpieczeństwa na budowach stadionów mistrzostw Euro 2012 w Warszawie, Gdański, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Chorzowie.

Podstawowym warunkiem poprawy warunków pracy na budowach jest zmiana ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). W swoim obecnym kształcie skłania ona wykonawców do cięcia kosztów pracowniczych, materiałowych, a także tych związanych z bhp. Niezbędne jest także obligatoryjne wydzielanie w zapytaniach ofertowych kwestii związanych z zapewnieniem środków na bezpieczeństwo pracy i aby tej części oferty nie obejmowało kryterium niskiej ceny.

Zagrożenia skutkujące wypadkami stwarzane są także w związku z zatrudnianiem pracowników z Europy Wschodniej, którzy nie znają języka polskiego oraz polskich wymagań bezpieczeństwa pracy. Rada zasugerowała ponadto przywrócenie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych dla techników budowlanych oraz rozszerzenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy na osoby z uprawnieniami specjalistycznymi. Należy wreszcie dążyć do wzrostu po stronie inwestorów poziomu odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy na budowach oraz promowanie roli planu BIOZ jako podstawy tworzenia bezpiecznych warunków pracy.

Źródło: www.pip.gov.pl