Organy wyszczególnione w art. 56 ust. 1 pr. bud. są uprawnione do zajęcia stanowiska jedynie w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Wypowiedzenie się przez te organy w jakiejkolwiek innej sprawie na podstawie komentowanego przepisu będzie pozbawione podstaw prawnych i jako takie nieważne. W rezultacie nie będzie ono mogło wywołać żadnych skutków prawnych.
W obecnym stanie prawnym właściwe organy są bowiem uprawnione do przeprowadzenia kontroli wyłącznie w celu stwierdzenia, czy przewidziane w projekcie rozwiązania, gwarantujące zachowanie odpowiednich wymogów, zostały rzeczywiście zastosowane w danym obiekcie budowlanym. Wszelkie odstępstwa od projektu budowlanego powodujące naruszenie przepisów, które dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy oraz określają wymogi sanitarne i przeciwpożarowe, powinny zostać przez właściwe organy stwierdzone w formie sprzeciwu lub uwag. Zakres właściwości każdego z tych organów, określony w ustawach ich dotyczących, nakłada dodatkowe ograniczenia na ich działalność kontrolną, podejmowaną na podstawie komentowanego przepisu.