O składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników w 2013 r.
\

W 2013 roku, analogicznie do roku 2012, rolnik zapłaci składkę w wysokości 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, przyjęty dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

Tak wynika z przygotowanego przez Ministra Zdrowia projektu ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. rolnicy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, z wyłączeniem rolników prowadzących działalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej oraz rolnicy, którzy prowadzą działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej i dodatkowo w gospodarstwie rolnym, a także domownicy rolników oraz domownicy rolników, którzy prowadzą działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej i dodatkowo w gospodarstwie rolnym, zapłacą składkę w wysokości 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, przyjęty dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników. W gospodarstwach rolnych o powierzchni poniżej 1 hektara przeliczeniowego użytków rolnych składka będzie wynosiła 1 zł.

Analogicznie jak w 2012 r., w 2013 r. w gospodarstwach rolnych o powierzchni:

1) poniżej 6 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych, przyjętych dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników, składkę będzie opłacał KRUS,

2) od 6 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych, przyjętych dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników, składkę będzie opłacał rolnik.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne domowników rolników prowadzących działalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej stanowić będzie tak jak dotychczas kwota 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Składki domowników rolników prowadzących wyłącznie działy specjalne produkcji rolnej opłacał będzie rolnik prowadzący taką działalność.

Składka będzie opłacana przez rolników do KRUS w okresach kwartalnych, w terminach określonych dla składek na ubezpieczenie społeczne rolników, zaczynając od I kwartału 2013 r.

Proponuje się, aby ustawa weszła w życie 1 stycznia 2013 r.

Projekt został przekazany do konsultacji społecznych.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 24 września 2012 r.

Data publikacji: 24 września 2012 r.