Mirosław Koziura, prezes WUG zaprezentował strategiczne cele nadzoru górniczego na lata 2015-2018. Ponadto poinformował, że dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu został zobowiązany do korzystania w szerszym niż dotąd zakresie z eksperckich komisji, powołanych przez prezesa WUG, w celu badania prawidłowości rozwiązań stosowanych lub planowanych w rejonach o największych zagrożeniach. Podobne polecenie otrzymali dyrektorzy Okręgowych Urzędów Górniczych w całej Polsce. Prezes WUG zapewnił jednocześnie, że w ramach działań prewencyjnych, nadzór górniczy będzie wszelkimi dostępnymi metodami promował dobre praktyki zakładów górniczych.
Podczas spotkania dużo uwagi poświecono aspektom prawnym funkcjonowania zakładów górniczych, a zwłaszcza pracom legislacyjnym w zakresie aktów wykonawczych do ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Prezes WUG poinformował, m.in. że wicepremier Janusz Piechociński powołał specjalny zespół dla nowelizacji przepisów, który ma uwzględnić propozycje przedsiębiorców górniczych oraz wynikające z Projektu Badawczego „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach”, który jest realizowany z inicjatywy prezesa WUG.
W dyskusji nad aktualnymi problemami górnictwa rud miedzi przewijały się zagadnienia dotyczące prowadzenia eksploatacji w granicach innego zakładu górniczego. Prezes WUG zwracał uwagę na szczególną odpowiedzialność kierownictwa i osób dozoru w sytuacjach występującego zagrożenia pożarowego w rejonach sąsiadujących kopalń.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.