Wykaz chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do służby, na którego podstawie wydaje się orzeczenie o stanie zdrowia o zdolności lub niezdolności kandydata do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym albo funkcjonariusza tej służby określa załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2014 r. (Dz. U. poz. 1995). Choroby i ułomności, mające wpływ na zdolność do służby ujęto w 18 działach, obejmujących m.in. choroby układu kostno-szkieletowego, trawiennego, krążenia oraz narządów wzroku i słuchu.
Rozporządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. Było ono poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. poz. 668).

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.