1 października zacznie obowiązywać nowy wykaz chorób i ułomności oraz kategorii zdolności do pełnienia służby przez funkcjonariuszy celnych. Wykaz chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do pełnienia służby na niektórych stanowiskach w Służbie Celnej stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie określenia wykazu chorób i ułomności oraz kategorii zdolności do pełnienia służby przez funkcjonariuszy celnych na niektórych stanowiskach służbowych (Dz. U. poz. 1491).
Nowe rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie orzekania o stanie zdrowia wymaganym do pełnienia służby na określonym stanowisku służbowym w Służbie Celnej (Dz. U. Nr 138, poz. 811), które traci moc z dniem 1 października br.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.