W raporcie opisano i poddano analizie wybór badań oceniających koszty słabych systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną w miejscu pracy lub ich braku. Skupiono się w nim na różnych rodzajach kosztów – w zakresie wydajności, opieki zdrowotnej, jakości życia, administracyjnych i ubezpieczeniowych. Uwzględniono w nim również zalecenia dotyczące szacowania tych kosztów w przyszłości.
Koszty wypadków przy pracy i chorób zawodowych mogą być znaczne. W 2007 r. w państwach UE-27 5.580 wypadków w miejscu pracy miało skutek śmiertelny, a 2,9% pracowników uległo w pracy wypadkowi, który doprowadził do nieobecności dłuższej niż trzydniowa. Ponadto ze statystyk wynika, że w okresie 12 miesięcy ok. 23 mln osób cierpiało na problemy zdrowotne, których przyczyną była praca zawodowa lub które pogłębiły się wskutek tej pracy. Dokładne oszacowanie całkowitych kosztów ponoszonych przez wszystkie zainteresowane strony na poziomie krajowym lub międzynarodowym, wynikających z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, których przyczyną jest nieprzestrzeganie lub niepełne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest bardzo trudne.