Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) opublikowała raport na temat aktualnych i przyszłych zagrożeń dla bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorze opieki zdrowotnej. Co ważne, raport skupia się na dotychczas zaniedbywanym obszarze, jakim jest opieka środowiskowa i domowa.

Sektor opieki zdrowotnej i społecznej należy do głównych sektorów w Europie i zatrudnia około 10% siły roboczej UE. 77% pracowników opieki zdrowotnej stanowią kobiety. Jest to szybko rozwijający się sektor, który w najbliższej przyszłości będzie oferować coraz więcej możliwości zatrudnienia ze względu na starzenie się europejskiego społeczeństwa, rozwój i poszerzenie zakresu usług w celu sprostania zapotrzebowaniu na lepszej jakości opiekę oraz rosnące zapotrzebowanie na usługi opieki osobistej.

Ze względu na wiele różnych, a niekiedy niekontrolowanych, środowisk pracy oraz zakres i rodzaj wykonywanych zadań pracownicy służby zdrowia napotykają szerokie spektrum zagrożeń. Należą do nich zagrożenia biologiczne i chemiczne (takie jak zakażenie w wyniku zakłucia igłą i kontakt z niebezpiecznymi substancjami), zagrożenia ergonomiczne wynikające z zajmowania się pacjentami, a także zagrożenia psychospołeczne wynikające z pracy w nietypowych godzinach pracy, obciążenia emocjonalnego i narażenia na zachowania agresywne.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że sektor opieki zdrowotnej i społecznej jest sektorem wysokiego ryzyka. Pomimo iż część typowych zagrożeń w tym sektorze udało się ograniczyć lub wyeliminować za sprawą postępu technologicznego, liczba wypadków przy pracy i chorób zawodowych wciąż pozostaje zdecydowanie za wysoka. Ponadto postęp technologiczny niesie ze sobą nowe niebezpieczeństwa, którymi także należy się zająć.

Raport zawiera przegląd aktualnych i przyszłych problemów z zakresu BHP dla pracowników opieki zdrowotnej i społecznej oraz opisuje ich wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie w pracy, a także jakość świadczonej przez nich opieki. Zwraca się w nim uwagę na wyzwania stojące przed sektorem, w tym m.in. niedobór wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, starzenie się siły roboczej, szersze zastosowanie technologii wymagających nowych umiejętności oraz wprowadzenie nowych schematów opieki, aby umożliwić leczenie współwystępujących chorób przewlekłych.

Dzięki połączeniu przeglądu najnowszego piśmiennictwa i badania ankietowego, które zostało opracowane i przesłane do pracowników BHP we wszystkich krajach członkowskich, raport ten umożliwia porównanie ustaleń przedstawionych w piśmiennictwie z wnioskami z „pierwszej linii frontu”. Uzyskane wyniki są źródłem informacji dla decydentów, badaczy i pracowników BHP na temat możliwości poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w tym sektorze. Jest to konieczne, by sektor opieki zdrowotnej mógł sprostać stojącym przed nim wyzwaniom i świadczyć wysokiej jakości opiekę nad pacjentami w przyszłości.

Źródło: www.osha.europa.eu, stan z dnia 30 października 2014 r.