Trzeci tegoroczny numer biuletynu otwiera artykuł pani Barbary Zielińskiej, omawiający dostępne obecnie strategie postępowania z wypalonym paliwem z elektrowni jądrowych i związane z nimi wyzwania oraz stosowane obecnie na świecie systemy przechowywania takiego paliwa. Omówiono w nim także współzależności zachodzące pomiędzy poszczególnymi etapami jądrowego cyklu paliwowego.

Drugą pozycją w bieżącym numerze biuletynu jest artykuł Pani Iwony Matujewicz i Pana Wojciecha Krysińskiego, poświęcony pozytywnym zmianom, jakie zachodzą w istniejących w Polsce systemach stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych.

Kolejnym artykułem z serii ilustrującej prace dozoru jądrowego, tym razem zawierającym opis procesu wydawania nowego zezwolenia na eksploatację reaktora MARIA po jego modernizacji, jest artykuł Pana Marcina Dąbrowskiego, zamieszczony jako trzeci w bieżącym numerze.

Ostatnie dwa artykuły poświęcone są tematyce zabezpieczeń przed proliferacją broni jądrowej (safeguards) i ochrony fizycznej (security), dwóch obszarów, które obok problematyki bezpieczeństwa (safety), częściej goszczącej na łamach pisma, należą do istoty działań dozoru jądrowego w pełnym zakresie określanym jako „3S”

Źródło: www.paa.gov.pl, stan z dnia 8 października 2015 r.