Dotychczasowy przepis umożliwiał podejmowanie pracy bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w okresie do trzech miesięcy w ciągu kolejnych sześciu miesięcy. Zarówno w dotychczasowym, jak i w nowym brzmieniu przepisu, łączny okres wykonywania pracy w Polsce wynosi sześć miesięcy w roku. Różnica polega jedynie na tym, że nowa regulacja dopuszcza możliwość przepracowania tego okresu w sposób ciągły, natomiast dotychczas pomiędzy trzymiesięcznymi okresami pracy musiała nastąpić trzymiesięczna przerwa w zatrudnieniu.
 
Pracodawca zamierzający zatrudnić Ukraińca, Białorusina lub Rosjanina nadal będzie miał obowiązek zarejestrowania oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
Warto przypomnieć, że procedura rejestracji odbywa się w trakcie jednorazowej, krótkiej wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy i jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie pracodawcy, jak i cudzoziemca. Zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca w polskiej placówce dyplomatyczno konsularnej w kraju jego stałego pobytu wizy pobytowej, uprawniającej do wykonywania pracy. Przepis ma charakter pilotażowy, a jego stosowanie przewidziane jest do 31 grudnia 2009 r. Ewentualne przedłużenie okresu obowiązywania nastąpi po dokonaniu analizy skuteczności wprowadzonej regulacji.
Omawiane rozporządzenie zmieniające z dnia 29 stycznia 2008 r. zostało opublikowane w Dz.U. z 31 stycznia 2008 r., nr 17, poz. 106 i obowiązuje od dnia 1 lutego 2008 r.
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że obowiązujące od połowy ubiegłego roku ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców z państw graniczących z Polską spotkały się z pozytywnym oddźwiękiem wśród polskich pracodawców, a także branżowych organizacji samorządowych, zwłaszcza w sektorze rolnym i budownictwie. Wstępne analizy wskazują na zwiększone zainteresowanie zarówno pracodawców, jak i cudzoziemców, legalnym zatrudnieniem - zwłaszcza przy pracach sezonowych, zdominowanych dotychczas przez osoby pracujące nielegalnie, z reguły z Ukrainy i Białorusi, np. w sadownictwie. W ocenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zauważalny systematyczny wzrost liczby oświadczeń rejestrowanych dla cudzoziemców zainteresowanych podjęciem pracy w budownictwie, czy też w transporcie powoduje stopniowe łagodzenie skutków odpływu polskich pracowników do pracy w państwach Unii Europejskiej.
 
Resort pracy podkreślił, że w związku z funkcjonowaniem systemu umożliwiającego wykonywanie pracy na uproszczonych warunkach, w oparciu o informacje napływające z Powiatowych Urzędów Pracy oraz organów kontrolnych, nie zanotowano istotnych lub masowych nadużyć.
 
Warto na koniec dodać, że Powiatowe Urzędy Pracy mają obowiązek comiesięcznego nadsyłania do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej danych statystycznych o zarejestrowanych oświadczeniach pracodawców. Od 20 lipca 2007 r. do 31 grudnia ubiegłego roku Powiatowe Urzędy Pracy zarejestrowały łącznie 23115 oświadczeń, z tego 21513 dla obywateli Ukrainy (93 proc.), 1400 dla obywateli Białorusi (6,1 proc.) oraz 202 dla obywateli Rosji (0,9 proc.). Największe zainteresowanie dotyczy pracy w rolnictwie (6689 osób) oraz w budownictwie (6232 osób). 50 proc. ogółu oświadczeń zarejestrowano w województwach: mazowieckim, wielkopolskim i dolnośląskim.