Nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 958) przewiduje określenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego tych pracowników w stawkach widełkowych (od-do), a dodatku funkcyjnego w wysokości maksymalnej. Zmianie ulega również sposób zaliczania okresów pracy dla celów ustalenia wysokości dodatku za wieloletnią pracę.
Rozporządzenie ma na celu określenie poziomu wynagrodzenia pracowników zatrudnianych na podstawie wyboru w urzędzie m.st. Warszawy: burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, zastępcy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy i pozostałych członków zarządu dzielnicy m.st. Warszawy.
Obowiązujące dotychczas rozporządzenie dla tej grupy pracowników samorządowych określa jedynie minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego a regulacje płacowe ich dotyczące umiejscowione są w grupie stanowisk, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę.
Rozporządzenie przewiduje ustalenie poziomu ich wynagrodzenia w sposób podobny jak na stanowiskach, na których pracownicy zatrudniani są na podstawie wyboru, a więc określenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego w stawkach widełkowych (od-do), a dodatku funkcyjnego w wysokości maksymalnej.
Rozporządzenie przewiduje również rezygnację z dotychczasowego sposobu wliczania okresów pracy dla celów ustalenia wysokości dodatku za wieloletnią pracę, przewidującego podział na okresy podstawowego i dodatkowego zatrudnienia oraz ujednolicenie sposobu wliczania okresów pracy dla celów ustalenia dodatku za wieloletnią pracę i nagrody jubileuszowej.