Nowe wzory deklaracji składanych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON
\

W dniu 9 stycznia 2013 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. z 2013 r. poz. 32). Rozporządzenie określa nowe wzory deklaracji DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W, DEK-R, DEK-Z oraz DEK-I-u.

Na mocy ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 986) ustawodawca wprowadził możliwość przeprowadzania kontroli u sprzedającego lub nabywcy dotyczącej prawidłowości realizacji przepisu art. 22 ustawy (tzw. ulgi we wpłatach na PFRON).

Na organizatora zakładu aktywności zawodowej nałożony został obowiązek zwrotu niewykorzystanych środków PFRON w przypadku likwidacji lub utraty statusu oraz określono procedurę przekazania prowadzenia zakładu aktywności zawodowej przez innego organizatora. Ustawa zmieniająca rozszerzyła również grupę podmiotów zwolnionych z wpłat na PFRON o domy pomocy społecznej i hospicja.

W związku z powyższym niezbędne było dokonanie stosownych zmian w deklaracjach oraz dodanie nowej deklaracji DEK-I-u. Nowy wzór deklaracji DEK-l-u zawiera informacje dotyczące obniżenia wysokości wpłat na PFRON oraz dane dotyczące pracodawcy upoważnionego do przekazywania informacji o kwocie obniżenia wpłat. Dane zawarte w DEK-I-u stanowić będą podstawę do kontroli prawidłowości realizacji przepisu art. 22 ustawy.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2013 r. Przewidziano jednakże przepisy przejściowe, zgodnie z którymi deklaracje za miesiące do maja 2013 r. składa się na dotychczasowych wzorach formularzy. Natomiast deklaracje korygujące te dokumenty składa się za miesiące od grudnia 2012 r. w terminie do dnia 20 lipca 2013 r. już według nowych wzorów formularzy.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 10 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 10 stycznia 2013 r.