Dnia 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie rozporządzenie ws. wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie.

Według § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie (Dz. U. poz. 1570) – dalej r.w.l.w.m. lokal ten powinien odpowiadać m.in. następującym wymaganiom : 1) stanowi jedną wyodrębnioną całość i jest wyposażony w magazyn lub szafy ekspedycyjne; 2) umożliwia swobodny dostęp świadczeniobiorcom, w szczególności osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją narządu ruchu; 3) warunki przechowywania wyrobów medycznych powinny być zgodne z zaleceniami wytwórcy, w szczególności powinny zapewniać ochronę przed zmieszaniem z innymi wyrobami, zanieczyszczeniami mechanicznymi, utratą masy, zawilgoceniem oraz obcymi zapachami; 4) ściany i podłogi powinny być gładkie i łatwo zmywalne.
Miejsce świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne w lokalu podmiotu oznacza się na zewnątrz, a oznaczenie to zawiera: 1) nazwę (firmę) podmiotu; 2) adres i numer telefonu; 3) informację o godzinach pracy.
Wykaz sprzętu stanowiącego wyposażenie lokalu podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie z zakresu protetyki słuchu określa załącznik nr 1 do r.w.l.w.m. Wykaz sprzętu stanowiącego wyposażenie lokalu podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie z zakresu optyki okularowej określa załącznik nr 2 do r.w.l.w.m.