Także zmiana terminu opłacania składek działa na korzyść płatników. Jednocześnie jednak w tej samej procedurze pojawiło się pewne utrudnienie – konieczność składania dodatkowych dokumentów, która może skutecznie zniechęcić przeciwników nadmiernej "papierologii". Czy osoby niepełnosprawne skorzystają na wprowadzonych 1 października 2015 zmianach?

11 września 2015 roku wydana została nowelizacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 stycznia 2009 roku w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych. Nowelizacja ta weszła w życie 1 października 2015 roku i pociągnęła za sobą spore zmiany: wprowadzono nowe wzory wniosków o refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą (Wn-U-G) oraz dla niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika (Wn-U-A). 

Zobacz: Kontrole PFRON nie zlikwidują poważnych oszustw

Główne zmiany dotyczą wzorów składanych wniosków oraz wymogów, jakie muszą spełniać wnioskodawcy przekazujący dokumenty w formie elektronicznej. – W mojej opinii nowe wzory wniosków są bardziej dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, ponieważ do przedstawienia  części lub całości informacji wymienionych we wnioskach wnioskodawca może zastosować fotokody (w tym kody QR), a także efekty dźwiękowe i etykiety pisane alfabetem Braille’a. Ich zastosowanie nie podważa poprawności określonego w ustawie wniosku – mówi Jolanta Rybak. Zmieniły się również terminy opłacania składek przez rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika. - Od 1 października wnioskodawca będzie mógł złożyć wniosek Wn-U-A w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin do opłacania składek za dany kwartał, mając na względzie przepisy o ubezpieczeniu rolników – tłumaczy ekspertka. 

Jak informuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), nowe wzory należy składać, ubiegając się o refundację od dnia 1 października 2015 r. Warto jednak zaznaczyć, że obowiązują one także przy składaniu korekt za okresy wcześniejsze. – Utrudnieniem, z jakim spotkają się wnioskodawcy przy składaniu pierwszego wniosku do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będzie konieczność złożenia dodatkowych dokumentów w postaci kopii aktualnych dokumentów potwierdzających nazwę wnioskodawcy, a także numery indentyfikacyjne: PESEL, NIP lub REGON – zaznacza Jolanta Rybak. 

Źródło: Inventage