Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wycofania substancji chemicznej, jej mieszaniny lub wyrobu z obrotu (Dz. U. z 2012 r. poz. 325) producent, importer, dalszy użytkownik, a także dystrybutor w rozumieniu art. 3 pkt 9, 11,13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), po doręczeniu mu podlegającej wykonaniu decyzji o wycofaniu z obrotu substancji chemicznej, jej mieszaniny lub wyrobu natychmiast podejmuje następujące działania:
1) zabezpiecza posiadane zapasy substancji chemicznej, jej mieszaniny lub wyrobu przed dalszym wprowadzaniem do obrotu, w szczególności przez umieszczenie substancji chemicznej, jej mieszaniny lub wyrobu lub ich pozostałości, w tym opakowania, w trwale zamkniętym opakowaniu lub w magazynie;
2) informuje wszystkich bezpośrednich odbiorców, którym dostarczył substancję chemiczną, jej mieszaninę lub wyrób, o wydaniu decyzji o wycofaniu z obrotu substancji chemicznej, jej mieszaniny lub wyrobu;
3) przyjmuje od bezpośrednich odbiorców zwrot substancji chemicznej, jej mieszaniny lub wyrobu;
4) informuje właściwego państwowego inspektora sanitarnego o podjętych działaniach.
Substancję chemiczną, jej mieszaninę lub wyrób, w stosunku do których wydano decyzje o wycofaniu z obrotu:
1) przechowuje się w sposób zapewniający, że nie zostaną ponownie wprowadzone do obrotu;
2) zabezpiecza przed dostępem osób postronnych;
3) zabezpiecza się przed wywołaniem zagrożenia dla środowiska, w szczególności zanieczyszczeniem gleby i wody.
Omawiane rozporządzenie wejdzie w życie 11 kwietnia br.