Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 2185) - dalej r.s.a.t.u., staż adaptacyjny odbywa się pod nadzorem opiekuna stażu, którym może być: 1) osoba prowadząca na własny rachunek działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie wykonywania zadań służby bhp; 2) pracownik służby bhp zatrudniony w przedsiębiorstwie w dowolnym sektorze działalności gospodarczej. Zawodami regulowanymi w dziedzinie bhp w rozumieniu r.s.a.t.u. są: 1) technik bhp; 2) specjalista ds. bhp.
Staż adaptacyjny wnioskodawca odbywa zgodnie z programem. Program przewiduje w szczególności: 1) zapoznanie się z przepisami i zasadami bhp, obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej; 2) zapoznanie się z zakresem zadań i uprawnień pracownika służby bhp; 3) uczestnictwo, w charakterze obserwatora, podczas wykonywania przez opiekuna stażu zadań z zakresu służby bhp oraz korzystania z uprawnień tej służby; 4) wykonywanie zadań z zakresu służby bhp, w tym korzystanie z uprawnień tej służby, pod nadzorem opiekuna stażu; 5) omawianie z opiekunem stażu, na konkretnych przykładach, działań podejmowanych w ramach programu stażu.
Test umiejętności przeprowadza organ prowadzący postępowanie w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia przez wnioskodawcę wniosku o przeprowadzenie testu umiejętności. Przy opracowaniu testu umiejętności bierze się pod uwagę określone, na podstawie dokumentów przedłożonych przez wnioskodawcę, dotychczasowe doświadczenie zawodowe w dziedzinie bhp oraz różnice wynikające ze specyfiki zawodu technika bhp oraz specjalisty do spraw bhp w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy.
Test składa się z pytań oraz zadań praktycznych o charakterze opisowym. Liczbę pytań i zadań praktycznych, a także kryteria oceny testu umiejętności określa organ prowadzący postępowanie. Czas trwania testu nie może przekraczać 180 min. Test umiejętności przeprowadza komisja egzaminacyjna, składająca się co najmniej z 3 osób, powoływana przez organ prowadzący postępowanie, z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i doświadczenia tych osób w zakresie tematyki objętej testem umiejętności. Oceny testu dokonuje komisja egzaminacyjna w terminie 7 dni od dnia jego przeprowadzenia. Jeżeli ocena testu umiejętności jest negatywna, wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej oceny może jednorazowo wystąpić do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o dopuszczenie do powtórnego przystąpienia do testu umiejętności.
Omawiane rozporządzenie zacznie obowiązywać 1 stycznia 2017 r.