Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 601) – dalej r.s.o.m.r. pojemniki i zbiorniki służące do przechowywania substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych oraz pojemniki i zbiorniki służące do pracy z tymi substancjami lub mieszaninami, rurociągi zawierające substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne lub służące do ich transportowania oznakowuje się znakami ostrzegawczymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322).
Odstąpienie od oznakowania znakami ostrzegawczymi jest możliwe w przypadku pojemników i zbiorników służących do pracy z substancjami niebezpiecznymi lub mieszaninami niebezpiecznymi przez krótki czas lub gdy zawartość pojemnika lub zbiornika ulega częstym zmianom. Należy wówczas zapewnić alternatywne środki bezpieczeństwa – w szczególności szkolenia o zagrożeniach stwarzanych przez substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne – zapewniające równorzędny poziom ochrony. Należy również szczegółowo określić procedury dotyczące używania tych pojemników i zbiorników.
Znaki ostrzegawcze mogą zostać zastąpione znakami ostrzegawczymi określonymi w załączniku do r.s.o.m.r., przy zastosowaniu takich samych piktogramów oraz uzupełnione dodatkową informacją, dotyczącą w szczególności nazwy substancji niebezpiecznej lub mieszaniny niebezpiecznej, wzoru chemicznego substancji, oraz informacją o zagrożeniach stwarzanych przez substancję niebezpieczną lub mieszaninę niebezpieczną. Znaki ostrzegawcze umieszcza się w widocznym miejscu, w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie lub przemieszczenie.
Omawiane rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy (dziewiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 245 z 26.08.1992, str. 23, z późn. zm.). Weszło ono w życie z dniem ogłoszenia, tj. 29 maja 2012 r.