Sposób oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje lub mieszaniny stwarzające zagrożenie określa nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia. Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz. U. poz. 1368) pojemniki i zbiorniki służące do przechowywania substancji lub mieszanin zaklasyfikowanych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, s. 1, z późn. zm.), jako stwarzające zagrożenie ze względu na zagrożenie dla zdrowia lub ze względu na właściwości fizyczne oraz pojemniki i zbiorniki służące do pracy z tymi substancjami lub mieszaninami, widoczne rurociągi zawierające takie substancje lub mieszaniny lub służące do ich transportowania oznakowuje się piktogramami określającymi rodzaj zagrożenia zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia nr 1272/2008. W przypadku odstąpienia od takiego oznakowania należy: 1) zastosować alternatywne środki bezpieczeństwa – w szczególności zapewnić szkolenia o zagrożeniach stwarzanych przez substancje lub mieszaniny zaklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem nr 1272/2008 jako stwarzające zagrożenie ze względu na zagrożenie dla zdrowia lub ze względu na właściwości fizyczne – gwarantujące równorzędny poziom ochrony; 2) szczegółowo określić procedury dotyczące używania pojemników i zbiorników, w przypadku których odstąpiono od oznakowania.
Piktogramy mogą zostać zastąpione znakami ostrzegawczymi określonymi w załączniku do rozporządzenia, zawierającymi takie same symbole, oraz mogą zostać uzupełnione dodatkową informacją, dotyczącą w szczególności nazwy substancji stwarzającej zagrożenie lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie, wzoru chemicznego tej substancji, oraz informacją o zagrożeniach stwarzanych przez taką substancję lub mieszaninę. Jeżeli w załączniku do rozporządzenia nie znajduje się równoważny znak ostrzegawczy, należy zastosować odpowiedni piktogram znajdujący się w załączniku V do rozporządzenia nr 1272/2008.
Znaki ostrzegawcze lub piktogramy usuwa się, gdy przestanie istnieć zagrożenie, którego dotyczą. Podmioty, które na podstawie dotychczasowych przepisów były zobowiązane do umieszczenia piktogramów lub znaków ostrzegawczych, dostosują się do wymogów niniejszego rozporządzenia w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Omawiane rozporządzenie zacznie obowiązywać 19 września br.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.