Sposób oznakowania dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych określa nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki. Przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu oznakowania dystrybutorów używanych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych do benzyn silnikowych (Dz. U. poz. 1407) stosuje się do dystrybutorów jednoproduktowych lub części dystrybutorów wieloproduktowych, zwanych dalej, używanych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych do benzyn silnikowych zawierających od 5,0% do 10,0% objętościowo bioetanolu lub od 15,0% do 22,0% objętościowo eteru etylo-tert- -butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego.
Dystrybutor do benzyn silnikowych E10 oznacza się: 1) stosowanym na danej stacji paliwowej lub stacji zakładowej oznaczeniem określającym rodzaj paliwa ciekłego dozowanego z dystrybutora, ze wskazaniem badawczej liczby oktanowej (RON); 2) umieszczonym w widocznym miejscu na dystrybutorze, w tym na pistolecie nalewczym wykorzystywanym do nalewania paliw ciekłych, znakiem identyfikacji wizualnej. Na dystrybutorze do benzyn silnikowych E10 dodatkowo w widocznym miejscu umieszcza się informację o następującej treści: „W dystrybutorze znajduje się benzyna silnikowa E10 zawierająca od 5,0% do 10,0% objętościowo bioetanolu lub od 15,0% do 22,0% objętościowo eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego. Należy upewnić się, czy benzyna silnikowa E10 może być stosowana w pojeździe zgodnie z warunkami określonymi w instrukcji obsługi pojazdu lub ze wskazaniami producenta pojazdu”. Informację tę umieszcza się na prostokącie o minimalnej szerokości 50 mm i długości 230 mm, w którym na białym tle znajduje się napis w kolorze czarnym wykonany czcionką o minimalnej wielkości 16 pkt.
Znakiem identyfikacji wizualnej umieszczonym na dystrybutorze jest kwadrat o minimalnej długości boku 60 mm, w którym na niebieskim tle znajduje się oznaczenie „E10” w kolorze białym. Znakiem identyfikacji wizualnej umieszczonym na pistolecie nalewczym wykorzystywanym do nalewania benzyn silnikowych E10 jest koło o minimalnej średnicy 40 mm, w którym na niebieskim tle znajduje się oznaczenie „E10” w kolorze białym. Oznaczenia, znaki identyfikacji wizualnej oraz informacje powinny być nieusuwalne.
Omawiane rozporządzenie wejdzie w życie 1 października br.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.