Sposób przeprowadzania egzaminu na rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych określa nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 10 grudnia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sprawdzianu dla rzeczoznawców (Dz. U. poz. 2083).
Zgodnie z § 6 rozporządzenia egzamin przeprowadza się w warunkach zapewniających kandydatowi na rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych samodzielną pracę, w obecności co najmniej pięciu członków komisji egzaminacyjnej, w tym jej przewodniczącego lub jego zastępcy. Nieobecność zdającego podczas egzaminu oraz stawienie się na egzamin po jego rozpoczęciu, bez względu na przyczynę, uważa się za rezygnację z udziału w egzaminie.
Część pisemną egzaminu przeprowadza się w formie testu, który składa się z 40 pytań i trwa 40 minut. Rozpoczęcie egzaminu pisemnego liczy się od momentu rozdania testu wszystkim zdającym. Wybór odpowiedzi z testu polega na zakreśleniu na karcie testu odpowiedzi jednej z trzech propozycji odpowiedzi (A albo B albo C). Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej w części pisemnej egzaminu jest uzyskanie co najmniej 21 punktów.
Część ustna egzaminu obejmuje ocenę: 1) odpowiedzi na pytania zadawane przez członków komisji egzaminacyjnej; 2) umiejętności samodzielnej pracy zdającego z dokumentacją związaną z wykonywaniem zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w szczególności w zakresie: a) dokonywania oceny pod względem zgodności rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, b) określania rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, c) sporządzania ekspertyz technicznych i innych opracowań technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Wynik egzaminu ustala się na posiedzeniu komisji egzaminacyjnej bezpośrednio po przeprowadzeniu części ustnej egzaminu. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, który podpisują uczestniczący w nim członkowie komisji egzaminacyjnej.
Wzór aktu powołania do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.