Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 691) – dalej r.u.ś.d egzamin dla doradców do spraw bezpieczeństwa przeprowadza się w formie pisemnej obejmującej: 1) część ogólną, składającą się z zestawu 40 pytań testowych wielokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami; 2) część specjalistyczną, składającą się z zestawu 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami oraz opisowego zadania praktycznego z zakresu obowiązków doradcy. Czas trwania egzaminów wynosi: 1) w przypadku części ogólnej – 80 minut; 2) w przypadku części specjalistycznej – 60 minut na zestaw pytań testowych oraz 60 minut na opisowe zadanie praktyczne. Pytania testowe i opisowe zadania praktyczne pochodzą z katalogu pytań egzaminacyjnych, przygotowanego przez Transportowy Dozór Techniczny.
W myśl § 4 r.u.ś.d. egzamin uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku: 1) udzielenia co najmniej 80% prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe; 2) udzielenia co najmniej 80% prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe z odpowiedniej części specjalistycznej; 3) rozwiązania zadania praktycznego z odpowiedniej części specjalistycznej.
Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna, w skład której wchodzą: 1) przewodniczący; 2) dwóch członków. W skład komisji wchodzą osoby posiadające wykształcenie wyższe i praktykę zawodową w zakresie właściwego rodzaju transportu towarów niebezpiecznych, w tym co najmniej:
1) 5-letnią praktykę zawodową w jednej z następujących dziedzin:
a) właściwości materiałów niebezpiecznych,
b) konstrukcji, eksploatacji lub badań opakowań, cystern lub środków transportu przeznaczonych do przewozu towarów
c) niebezpiecznych,
d) ratownictwa chemicznego lub
2) 5-letni staż pracy na stanowisku związanym z przewozem towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, koleją lub żeglugą śródlądową.
W § 12 r.u.ś.d. § 12 ustalono opłatę: 1) za egzamin dla kandydatów na doradców w wysokości 400 zł; 2) za egzamin dla doradców przedłużających ważność świadectwa doradcy w wysokości 300 zł; 3) za dodatkową część specjalistyczną egzaminu dla doradców w wysokości 200 zł.
Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2012 r.