3.07.2018 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 12.06.2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy*. Wejdzie ono w życie 21.08.2017 r. i zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 6.06.2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Wydanie nowego aktu prawnego wynikało z konieczności wdrożenia postanowień dyrektywy Komisji (UE) 2017/164 z 31.01.2017 r. ustanawiającej czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniającej dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i 2009/161/UE. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do wprowadzenia postanowień dyrektywy do 21.08.2017 r. i z tego wynika termin wejścia w życie nowego rozporządzenia.

Dodatkowo w latach 2014-2017 Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy skierowała do ministra właściwego ds. pracy 13 nowych wniosków zawierających propozycje zmian do dotychczasowego rozporządzenia.

Na tej podstawie w nowym rozporządzeniu w Wykazie wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy zlikwidowano podział na Część A "Substancje chemiczne" i Część B "Pyły", w ten sposób, że wszystkie wartości uwzględnione zostały w jednej tabeli. Dodano do niej również nową kolumnę "Uwagi: Oznakowanie substancji notacją `skóra`", uwzględniającą informację, iż niektóre substancje chemiczne mogą być wchłaniane przez skórę. Zmianie uległy również wartości NDS niektórych substancji.

W nowym Wykazie wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy dodano również nowe substancje. Wśród nich należy wymienić następujące:

•difenyloaminę – frakcja wdychalna z wartością NDS - 8 mg/m3, mającą zastosowanie w przemyśle chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym oraz gumowym;

•4-chloro-3-metylofenol – frakcja wdychalna z wartością NDS 5 mg/m3, będący składnikiem roztworów stosowanych przede wszystkim przez konserwatorów zabytków przy konserwacji papierów i do dezynfekcji tkanin;

•kwas nadoctowy z wartością NDS 0,8 mg/m3 i NDSCh 1,6 mg/m3, będący substancją żrącą, wywołującą szkodliwe konsekwencje zarówno w następstwie wdychania, jak i w kontakcie ze skórą oraz po połknięciu;

•eter tert-butyloetylowy z wartością NDS - 100 mg/m3 i NDSCh-200 mg/m3, którego nadmierne stężenie prowadzi do podrażnienia błon śluzowych oczu, nosa i górnych dróg oddechowych;

•propano-1,3-sulton z wartością NDS-0,007 mg/m3, stosowany przy produkcji barwników, żywic, przyspieszaczy wulkanizacji, fungicydów, insektycydów, zakwalifikowany do substancji rakotwórczych kategorii 1B, działający szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu;

•metotreksat z wartością NDS-0,001 mg/m3, stosowany jako lek cytostatyczny, niosący zawodowe narażenie podczas procesów wytwarzania chemioterapeutyków oraz podczas stosowania w praktyce leczniczej oddziałów szpitalnych;

•butano-2,3-dion (diacetyl) z wartością NDS - 0,07 mg/m3 i NDSCh - 0,36 mg/m3, stosowany jako składnik przypraw do żywności, silnie drażniący oczy, drogi oddechowe i skórę;

•cyklofosfamid z wartością NDS-0,01 mg/m3; stosowany w leczeniu nowotworów; Czytaj dalej w Serwisie BHP >>

Adriana Surwiło

-----------------------------------------------------------------------
Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.