Zgodnie z rozporządzeniem nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, jeżeli podmiot prawny: osiągnął dodatni wynik finansowy lub zmniejszył stratę netto; efektywnie realizował zadania i cele statutowe; terminowo zrealizował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym; uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w przypadku gdy sprawozdanie podlega zatwierdzeniu, lub złożył prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe za rok obrotowy.

Nagroda może być przyznana jedynie uprawnionemu, który pełnił swoją funkcję (zajmował stanowisko) przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych, nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie albo nie odwołano go z funkcji lub ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Przyznawana jest na wniosek, do którego należy dołączyć sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego za rok obrotowy, za który jest przyznawana nagroda; dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego, jeżeli sprawozdanie podlegało zatwierdzeniu; oświadczenie o terminowym regulowaniu przez podmiot zobowiązań o charakterze publicznoprawnym. Nie wymaga wniosku przyznanie nagrody rocznej kierownikowi (dyrektorowi) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl 

Chcesz wiedzieć więcej? Masz pytania? 

Nie czekaj- z nami poznasz wszystkie odpowiedzi!