W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów (Dz. U. poz. 1353) wskazano dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości lotnych związków organicznych (LZO) w niektórych z wymienionych farb i lakierów.
Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia, produkty te mogą być wprowadzone do obrotu na terytorium RP, jeżeli maksymalna zawartość LZO w nich nie przekracza dopuszczalnych wartości. Do określania maksymalnej zawartości LZO w produktach stosuje się metody badań, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie określa ponadto: 1) oznaczenia numeryczne i cechy produktów pozwalające na identyfikację produktu, grupy produktów i ich nazwy; 2) zakres informacji zamieszczanych na etykietach tych produktów; 3) metody badań, zgodnie z którymi należy określać maksymalną zawartość LZO w produktach.
Rozporządzenie obowiązuje od 27 sierpnia br. Było ono poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1569).