W 2015 r. kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie wynosiła 118.770 zł a przyjęta do jej ustalenia kwota przeciętnego wynagrodzenia wynosi 3959 zł - zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442). Od nadwyżki ponad tę kwotę nie pobiera się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Natomiast 60% od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (wynoszącej 3959 zł) stanowi kwota 2375,40 zł będąca w 2015 r. minimalną podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących.

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2015 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zostało ogłoszone 3 grudnia 2014 r. (M.P. poz. 1137).