Według nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2013/35/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie mimimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (Dz. Urz. UE L 179 z 29 czerwca 2013 r., s. 1) poziom narażenia na pola elektromagnetyczne powinien być ograniczany m.in. poprzez właściwe projektowanie miejsc pracy. Ponadto obowiązkiem pracodawców jest podejmowanie niezbędnych działań zapewniających eliminację lub ograniczenie do minimum zagrożeń w miejscu pracy z powodu pól elektromagnetycznych. Ma to odpowiadać postępowi technicznemu.
Dyrektywa określa także graniczne dopuszczalne poziomy oddziaływania (GPO), na które może być narażony pracownik.