Koszt noclegu pracownika w miejscu wykonywania przez niego pracy, który nie jest jego przychodem z tytułu zatrudnienia a wydatkiem pracodawcy, nie jest wliczany do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP. Tak wynika z pisemnej interpretacji oddziału ZUS w Gdańsku (decyzja z 30.11.2015 r. DI/100000/43/1213/2015).

Przedsiębiorca, który wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji, prowadzi działalność w sektorze budowlanym. Realizuje projekty budowlane w całym kraju i zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Gdy dostał nowe zlecenie zatrudnił nowych pracowników. W angażach określił miejsce wykonywania pracy jako teren nowej budowy. W takim wypadku zatrudnionym nie przysługują diety z tytułu delegacji.

Pracodawca chciał też zapewnić swoim pracownikom nocleg w pobliżu budowy. Mieli więc zapewniony nocleg w hotelach lub w wynajmowanych mieszkaniach. Koszty zakwaterowania ponosiła spółka. Również pracodawca pokrywał koszty przejazdu do miejsca wykonywania pracy w czasie realizowanej budowy. Przedsiębiorca miał wątpliwości, czy koszty sfinansowanych przez niego noclegów pracowników pracujących na budowie oraz koszty ich przejazdów do miejsca wykonywania pracy będą stanowiły podstawę wymiaru składek, skoro pieniądze te nie są ich przychodem i nie płaci od nich podatku PIT. Pracodawca stał na stanowisku, że świadczenia te nie powinny być oskładkowane.

ZUS przyznał mu rację. Składki na ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe, gdy istnieje obowiązkowy tytuł ubezpieczenia społecznego. Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy systemowej, przy pracowniczym tytule ubezpieczeń podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem: przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Skoro przedsiębiorca stwierdził, że wartość wydatków ponoszonych przez spółkę związanych z dojazdem pracowników do miejsc wykonywania pracy oraz wydatków związanych z zapewnieniem noclegów nie stanowi przychodu pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ustawy o PIT ZUS potwierdził, że w takiej sytuacji nie ma obowiązku odprowadzania od ich wartości składek na ubezpieczenia społeczne. W konsekwencji wartość świadczeń opisanych we wniosku poniesionych przez spółkę względem pracowników nie będzie podlegać uwzględnieniu także w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP.

Agnieszka Rosa