NIK o warunkach pracy w Straży Granicznej i Policji
\

Stan ponad połowy budynków wykorzystywanych przez Policję i Straż Graniczną nie zapewnia godziwych warunków służby.

Wielu funkcjonariuszy musi pracować w pomieszczeniach z nieszczelnymi oknami, przeciekającymi dachami, zużytymi wykładzinami oraz łuszczącą się farbą na ścianach i sufitach. Więcej niż połowa nieruchomości użytkowanych przez policjantów i strażników granicznych wymaga pilnej modernizacji, naprawy lub kapitalnego remontu. Obecne nakłady z budżetu Państwa nie zapewniają Policji ani Straży Granicznej utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, a tym bardziej nie pozwalają na stopniową choćby poprawę sytuacji.

Począwszy od stycznia 2009 r. do czerwca 2011 r. Policja wydała na inwestycje, modernizację i remonty łącznie 758,9 mln zł (3,6 proc. ogółu wydatków), a Straż Graniczna 234,7 mln zł (5,1 proc. ogółu wydatków). Zasób środków przeznaczanych na te cele nie jest wielkością stałą i co roku ustalany jest na nowo. I tak np. w rekordowym pod tym względem dla Policji roku 2009 było to 542,4 mln zł, w 2010 r. - już tylko 189,1 mln zł, a w I półroczu 2011 r. - 27,4 mln zł. W Straży Granicznej tendencja jest podobna - po wysokich nakładach z roku 2009 - 156,5 mln, w kolejnych latach kwoty wyraźnie spadły: do 75 mln w 2010 r. i 3,3 mln w I półroczu 2011 r. Częściową, ale zauważalną poprawę warunków lokalowych służby i pracy przyniosła realizacja zadań objętych wdrożonym w 2007 r. Programem modernizacji Policji, Straży Granicznej. Jednak z szacunków Komendy Głównej wynika, że uzyskanie odpowiedniego standardu technicznego w obiektach służbowych Policji wymagałoby przeznaczenia na działalność inwestycyjno-remontową nieco ponad 2 mld zł. Przy dotychczasowym poziomie wydatkowania zaspokojenie tych potrzeb zajmie jeszcze co najmniej kilka lat.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.nik.gov.pl, stan z dnia 9 października 2012 r.

Data publikacji: 9 października 2012 r.