Podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej, 25 czerwca br. w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce odbyło się otwarcie polskiej edycji Europejskiej kampanii informacyjnej na rzecz oceny ryzyka zawodowego.
Hasłem kampanii jest: Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy - dobre dla Ciebie, dobre dla firmy!

Patronat nad Kampanią objęli: Minister Pracy i Polityki Społecznej, Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP i Główny Inspektor Pracy. Rozpoczęcie kampanii nastąpiło w Brukseli 13 czerwca br. Kampania będzie trwała przez dwa lata. Adresatami kampanii są pracodawcy i właściciele szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Ponadto powinni w niej uczestniczyć: kadra kierownicza i zarządzająca, pracownicy służby bhp, służby medycyny pracy, służby utrzymania ruchu oraz ich stowarzyszenia, firmy szkoleniowe, w tym słuchacze, uczniowie i nauczyciele, twórcy prawodawstwa i decydenci, stowarzyszenia pracodawców i związki zawodowe (partnerzy społeczni) oraz instytucje i organizacje funkcjonujące w obszarze ochrony pracy.

Cele kampanii zostały określone przez nową strategię UE w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy na lata 2007-2012. Te cele to:
- zwiększenie świadomości w zakresie oceny ryzyka oraz zachęcanie do jej przeprowadzania - w szczególności upowszechnianie przesłania, iż ocena ryzyka to systematyczna analiza wszystkich aspektów procesu pracy pod kątem występujących zagrożeń;
- promowanie idei oceny ryzyka zawodowego - jako procesu, w który powinni włączyć się wszyscy pracodawcy, eksperci i pracownicy;
- zachęcanie przedsiębiorstw (szczególnie mikro- oraz małych i średnich) do aktywnego udziału w kampanii i do przeprowadzania oceny ryzyka własnymi siłami;
- wspieranie pracodawców, pracowników służb prewencyjnych, decydentów i innych zainteresowanych stron w doskonaleniu oceny ryzyka oraz podkreślanie znaczenia jakości w tym procesie.

Koordynacją kampanii w naszym kraju zajmuje się Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (www.pl.osha.europa.eu, focalpoint@ciop.pl), którego obowiązki w Polsce pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Warszawie (wvvw.ciop.pl), ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. 22 623 36 77, fax: 22 623 36 93.