Uprawnienia kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy są bardzo rozległe.

Nie musi informować, że przychodzi z kontrolą do przedsiębiorstwa. Pracodawca, którego co do zasady nie informuje się o wizycie inspektorów pracy, nie może odmówić przeprowadzenia czynności kontrolnych, przeciwnie – ma on obowiązek je ułatwić. Inspektorzy pracy mogą swobodnie poruszać się po terenie zakładu pracy, wchodzić do każdego pomieszczenia, bez względu na porę dnia, żądać udostępnienia wszystkich bez wyjątku dokumentów.

Reakcją na wykryte uchybienia może być nakaz usunięcia naruszeń przepisów prawa pracy (mający walor decyzji administracyjnej), wystąpienie pokontrolne mandat czy też wniosek o ukaranie skierowany do sądu (w razie naruszenia praw pracownika zagrożonego grzywną w wysokości do 30.000 zł). Pracodawcy nie pozostają jednak „bezbronni” wobec tych środków – przysługuje im m.in. odwołanie od decyzji inspektora oraz zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym.

Źródło: Rzeczpospolita, 2 grudnia 2009 r., Izabela Rakowska-Boroń