Ustawa ma na celu uzyskanie spójności systemu prawnego regulującego od 1 stycznia 2013 r. zasady wydłużania i zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Ustawa zakłada wyeliminowanie z prawa przepisów, które nakazują bądź dopuszczają rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem tylko z tego powodu, że osiągnął on wiek emerytalny. Zwolnienie pracowników z pracy nadal będzie możliwe – na podstawie przepisów, które nie zostały zmienione w tej ustawie np. z powodu otrzymania negatywnej oceny w pracy, długiej niezdolności do pracy czy likwidacji stanowiska pracy, urzędu albo szkoły. Regulacja dotyczy m.in.: nauczycieli (zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela), mianowanych urzędników państwowych, inspektorów kontroli skarbowej, mianowanych kontrolerów NIK, komorników sądowych i egzekucji, ekspertów ds. patentów, kuratorów sądowych, radców Prokuratorii Generalnej, pracowników mianowanych Państwowej Inspekcji Pracy, urzędników służby cywilnej, funkcjonariuszy Służby Celnej. Wyjątkiem są mianowani nauczyciele akademiccy, z którymi będzie można rozwiązać stosunek pracy ze względu na osiągnięty wiek 67 lat. Sejm uchwalił ustawę 23 listopada 2012 r.

Projekt zakłada, iż ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.