Czy umowa o pracę zawarta na czas określony od 1 września 2010 r. - do dnia 30 czerwca 2011 r. z pracownikiem obsługi szkoły jest ważna (czy ta osoba stała się pracownikiem), jeżeli nie podjęła pracy z powodu choroby - zachorował przed podjęciem pracy, tj. 27 sierpnia 2010 r. i jest w szpitalu?
Moim zdaniem ta osoba nie ma zdolności do podjęcia pracy i stosunek pracy nie został zawarty.


 

Tak, w przedstawionym przypadku doszło do nawiązania stosunku pracy a zawarta między stronami umowa o pracę jest ważna.


 

Moment nawiązania stosunku pracy został określony ustawowo. Jak wynika z art. 26 Kodeksu pracy – dalej k.p., stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono - w dniu zawarcia umowy.
W piśmiennictwie wskazuje się, że na gruncie tej regulacji do nawiązania stosunku pracy dochodzi niezależnie od tego, czy pracownik przystąpił do wykonywania pracy (zob. K. Jaśkowski [w:] K. Jaśkowski, E. Maniewska, Komentarz do art. 26 kodeksu pracy, LEX 2010; M. Zieleniecki [w:] U. Jackowiak [red.], Kodeks pracy z komentarzem, Fundacja Gospodarcza 2004). Jeśli więc w treści łączącej strony umowy wskazano dzień 1 września 2010 r. jako dzień rozpoczęcia pracy, to w tym dniu doszło między stronami do nawiązania stosunku pracy, niezależnie od tego, że pracownik nie stawił się do pracy.