Obecnie obowiązuje ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656) i co do zasady według tego aktu prawnego należy dokonywać kwalifikacji prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
Kwalifikacja prac jako w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zależy od celu, w jakim dokonuje się tej czynności. Co do zasady obecnie obowiązuje ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.. U. Nr 237, poz. 1656) i zgodnie z jej przepisami należy dokonywać kwalifikacji, w szczególności dla określenia obowiązku opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych i uprawnień pracowników do emerytury pomostowej.
Natomiast wyjątkowo, w niektórych sytuacjach przewidzianych w przepisach szczególnych, wciąż ma znaczenie kwalifikacja pracy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43 z późn. zm.). Dotyczy to np. ustalania prawa do emerytury na dotychczasowych zasadach zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227), a przede wszystkim odnosi się do okresów poprzedzających wejście w życie ustawy o emeryturach pomostowych - czyli przed 1 stycznia 2009 r.
W niektórych zakładach mogą obowiązywać wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy (np. układy zbiorowe pracy, regulaminy), które odwołują się do tego rodzaju pracy (np. przyznawanie dodatków do wynagrodzenia za pracę, dodatkowe przerwy w pracy itp.). W takich przypadkach decydująca powinna być treść tych aktów, natomiast w razie wątpliwości przewagę powinny mieć obecnie obowiązujące przepisy ustawy o emeryturach pomostowych.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.