Czy fundusz zaspokoi roszczenia

Pracodawca ma coraz większe problemy finansowe i zaprzestaje wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy. Sąd upadłościowy wydaje postanowienie o upadłości pracodawcy obejmującej likwidację jego majątku. Czy niezaspokojone świadczenia pracowników będą wypłacone ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)?
Czy firma może wnioskować o zaliczki
Pracownicy przedsiębiorstwa, które od dłuższego czasu miało problemy finansowe, zgodzili się na zawarcie na podstawie art. 231a porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia. Nie pomogło to jednak firmie i ostatecznie złożony został wniosek o ogłoszenie jej upadłości. Czy pracodawca może starać się o to, aby jego pracownicy szybciej otrzymali środki z FGŚP?
Czy niewypłacalność ogranicza wypłaty
Sąd upadłościowy wydaje postanowienie o upadłości pracodawcy obejmującej likwidację jego majątku. Czy można odmówić zaspokojenia ze środków FGŚP roszczeń pracowników powstałych po tej dacie?
Czy można złożyć wniosek
Firma ogłosiła upadłość z możliwością zawarcia układu. Pracownicy chcą otrzymać zaległe świadczenia ze środków FGŚP. Czy mogą sami złożyć wniosek o zaspokojenie ich roszczeń?
Czy wypłaty są zawsze równe pensji
Syndyk złożył marszałkowi województwa zbiorczy wykaz roszczeń pracowniczych niezaspokojonych przez upadającą firmę. Obejmuje on m.in. kadrę kierowniczą zakładu. Czy każda z wymienionych w nim osób może liczyć na to, że otrzyma z FGŚP kwotę równą niewypłaconym poborom?
Czy zaspakajane są wszystkie należności
Zanim została ogłoszona upadłość firmy, nie płaciła ona pensji swoim pracownikom przez pół roku. Czy pracownicy otrzymają ze środków FGŚP wszystkie należne świadczenia?