Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Pracownik działu utrzymania ruchu posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy. Kierownik działu zamierza zakupić podest ruchomy i powierzyć obsługę podestu pracownikowi.Na jakie badania powinien skierować pracodawca pracownika utrzymania ruchu aby mógł obsługiwać podest ruchomy?Pracownik nie zmienia stanowiska pracy.

Odpowiedź:

Pracodawca powinien skierować pracownika na kurs kwalifikacyjny dający pracownikowi uprawnienia do obsługi podestów ruchomych. Kategorie uprawnień:

- IIP – podesty ruchome: wiszące, masztowe, stacjonarne;

- IP – podesty ruchome przejezdne: samojezdne montowane na pojeździe, wolnobieżne, przewoźne.

Ośrodek organizujący kurs powinien skierować pracownika na niezbędne badania lekarskie. Przy następnych badaniach profilaktycznych pracownika w zakładzie pracy dodatkowo w skierowaniu na badania dopisać obsługa podestu ruchomego.

Uzasadnienie:

Osoby obsługujące urządzenia techniczne, zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 963 z późn. zm.), powinny posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne. Rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849). W pkt 6 załącznika wymieniono podesty ruchome, z wyjątkiem załadowczych podestów burtowych.

Kategorie uprawnień:

- IIP – podesty ruchome: wiszące, masztowe, stacjonarne.

- IP – podesty ruchome przejezdne: samojezdne montowane na pojeździe, wolnobieżne, przewoźne.

Kwestię badań podczas odbywania kursów kwalifikacyjnych reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1144) - dalej r.b.l.k.

Zgodnie z § 3 ust. 1 r.b.l.k. lekarz przeprowadza badanie lekarskie na podstawie skierowania wydanego przez placówkę dydaktyczną. Po przeprowadzeniu badania lekarskiego lekarz wydaje zaświadczenie lekarskie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania kursów kwalifikacyjnych.

Zaświadczenie lekarskie wydaje się w dwóch egzemplarzach, z których jeden osoba badana przekazuje placówce dydaktycznej, a drugi jest dołączany do dokumentacji badania lekarskiego osoby badanej. W przypadku gdy osoba badana, której zaświadczenie lekarskie dotyczy, nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, zaświadczenie wydaje się jej przedstawicielowi ustawowemu, który przekazuje je placówce dydaktycznej.

Przez placówkę dydaktyczną, rozumie się szkołę ponadgimnazjalną, szkołę wyższą, organizatora kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz jednostkę uprawnioną do prowadzenia studiów doktoranckich.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono 7 listopada 2014 r.