W ramach kampanii uruchomiono portal www.50plus.gov.pl, na którym znajdują się: poradnik dla osób poszukujących pracy, informacje dla pracodawców chcących zatrudnić osoby starsze, porady ekspertów oraz kontakt do służb zatrudnienia.

Program „50+ Solidarność pokoleń” który jest realizowany w ramach kampanii zakłada osiągnięcie wskaźnika aktywizacji osób w 55-64 roku życia na poziomie 50 proc. Na koniec ubiegłego roku wynosił on 41 proc.

Kolejnym z założeń Programu jest zmniejszenie kosztów pracy osób 50+, m.in. poprzez zwolnienie pracodawców ze składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, czy skrócenie okresu, za który pracodawca płaci wynagrodzenie w przypadku choroby pracownika, ułatwienia w dostępie do szkoleń podnoszących kwalifikacje i zwiększających konkurencyjność na rynku pracy.

Bezpośrednio do kobiet i mężczyzn w wieku 50+ skierowane zostało także wsparcie w ramach licznych programów i projektów finansowanych z Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program „Solidarność pokoleń” został zaktualizowany w grudniu 2013 roku - duży nacisk został położony m.in. na zwiększanie kompetencji osób w wieku 45+.

Wraz z aktualizacją Programu „Solidarność pokoleń” zostały również przyjęte „Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020” (ASOS) oraz „Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020”, w których szeroko ujęto różne aspekty życia i funkcjonowania seniorów.

Kampania trwać będzie do listopada 2014 r.

 

Więcej: www.50plus.gov.pl