MPiPS poszukuje członków CKE
\

Minister Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął procedurę powoływania członków Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

W skład Komisji może wejść dziesięciu specjalistów z zakresu pracy socjalnej lub pomocy społecznej posiadających doświadczenie w kształceniu lub doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych lub staż zawodowy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej.

Kandydat na członka Komisji zobowiązany jest do 20 lipca złożyć formularz zgłoszeniowy oraz dokumenty poświadczające powyższe wymagania. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, pozostaną bez rozpatrzenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej dokona wyboru członków Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych i ogłosi skład Komisji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej: www.mpips.gov.pl.

Pliki z informacją o zadaniach, które wykonuje Centralna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie MPiPS: www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,5820,powolywanie-czlonkow-cke.html.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 29 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 29 czerwca 2012 r.